1. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷ്വറൻസ്

  Leave a comment

  03/07/2018 by DEO Mannarkkad

  http://medisep.kerala.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം Advertisements

 2. ദേശീയ അധ്യാപകക്ഷേമ ഫൌണ്ടേഷൻ ക്യാഷ് അവാർഡ്

  Leave a comment

  27/06/2018 by DEO Mannarkkad

  പത്രക്കുറിപ്പ്

 3. GPF Credit Card 2017-18

  Leave a comment

  11/06/2018 by DEO Mannarkkad

  GPF Account Statement

 4. D.Ed (TTC) Course 2018

  Leave a comment

  23/05/2018 by DEO Mannarkkad

  D-Ed (TTC) Course – Notification

 5. Awards

  Leave a comment

  09/05/2018 by DEO Mannarkkad

  Awards:- 1) Best PTA Award 2) Joseph Mundassery Award 3) State Teachers Award

 6. Primary HM Transfer & Postings

  Leave a comment

  21/04/2018 by DEO Mannarkkad

  Click here to download

 7. PROMOTION LIST FOR CLASS IX

  Leave a comment

  17/04/2018 by DEO Mannarkkad

  Promotion List – Excel (A3 size) format – Download